Skip to main content

Phim Vang Sanh

Movies Preview

movies
Phim Vang Sanh


Published 2007


Phim dao huu truong biet va dao huu Tue minh vang sanh do Ban Ho Niem Hoa Sen Da Nang thuc hien.


Producer Ban Ho Niem Hoa Sen Da Nang
Audio/Visual sound, color
Language Vietnamese
Contact Information www.ChuaTamNguyen.org - www.TamNguyenTemple.org

comment
Reviews

Reviewer: Hue Tri - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - March 13, 2009
Subject: Phim Vãng Sanh
Đấng từ phụ A Di Đà Phật đại từ đại bi nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Phép Phật mầu nhiệm vô biên bất khả tư nghì.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,452
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by GPVO
movies
eye 32,791
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 13,287
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Spirituality and Religion
by Thich Thong Lai - www.ChuaTamNguyen.org - www.TamNguyenTemple.org
movies
eye 9,765
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 24
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 37
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 707
favorite 0
comment 0
Texas Instruments Computer Manuals
by Not Polyoptics
texts
eye 89
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by http://muslimtents.com/iharam
movies
eye 72
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 271
favorite 0
comment 0